Относно прилагането на ”Правилник за безопасност при работа в електрически уредби  на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи”,  “Правилник за  безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” -глава Втора “Основни изисквания за безопасност” –Раздел Първи “Изисквания към електротехническия персонал”  и чл. 6 т.3 и чл.18 от него ,както прилагането на “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” и чл.7 от него

Групите са от първа І-ва до пета V-та степен, като след положен изпит,устен или с тест се издава протокол с удостоверение.

След изтичането на валидността е необходимо потвърждаване на квалификационната група или придобиване на по-висока, ако има такава възможност.