професия 522020 „Електромонтьор“

с придобиването на втора степен на професионална  квалификация

 специалност 5220210 „Електрически инсталации“

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:

Да полага, присъединява към захранване, поддържа и ремонтира осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални инсталации в сгради;

Да извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензатори батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, произтичащи в различни работни условия и различни режими на работа;-конструкциите на видовете електрически машини, апарати, в т.ч. техните елементи;

-процесите и явленията, протичащи в различните работни условия и режими на работа на електрическите съоръжения;

-познаване на инструментите и машините за изработване, обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения и уредби и умение да си служи с тях;

-основните технологични операции за изработване на частите/елементите на електротехнически съоръжения;

-извършване по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи и в цялост на електротехническите съоръжения съгласно конкретните изисквания на работното място;

-разпознаване на най-често срещаните повреди и причини за тях в електротехническите съоръжения, начините за ремонт и изпитване, чрез използване на

подходящи материали и инструменти;

-ползване на справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Електромонтьор”; специалност “Електрически инсталации”.

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.

3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация  за част от професията се удостоверява с Удостоверение за професионална квалификация

6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.