професия 522020 „Електромонтьор“

с придобиването на втора степен на професионална квалификация

 специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството“

    За обучение по професията „Електромонтьор“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

   На кандидат за обучение, който няма документ, удостоверяващ степен на професионална квалификация, но има професионален опит по професията, след проверка компетенциите се признават и се провежда надграждащо обучение.

    Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии.

   Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности,свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги.

   В работата си електромонтьорът използва шлосерски и електротехнически инструменти; електрически и електронни измервателни уреди (цифрови и аналогови); работи с компютър, програмни продукти, специфични за различните специалности,ползва интернет. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, тоководещи части и др.).

Електромонтьорът работи при рискови условия (на височина, под влияние на електрически полета и др.), което изисква той да притежава специфични умения и психическа устойчивост и издръжливост. Използването на специално работно облекло е задължително. При упражняване на професията електромонтьорът трябва да спазва определената методика на работа и трудовата дисциплина.

  Лицата, практикуващи професията „Електромонтьор“, трябва да са в добро физическо и

психическо здраве

 ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Електромонтьор”; специалност “ „Електрообзавеждане на производството”.

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.

3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация  за част от професията се удостоверява с Удостоверение за професионална квалификация

6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.