Професия ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ (код 762030)

Специалност ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА (код 7620301)

ІІІ(трета) степен на професионална квалификация

Срок на обучение: до 1,5 година

Общ брой часове:960 часа (300 часа теория, 660 часа практика)    

Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна

Обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Минимално входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Минимална възраст: навършени 16 години

Пълният курс на обучение (960 часа) дава възможност за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация. Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

За професията

Помощник – възпитателят реализира своите професионални умения в сферата на възпитанието на деца от ранна и предучилищна възраст.

Основните му професионални задължения са свързани с отглеждане и обслужване на децата, хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности,  оказване на помощ при провеждането на възпитателните и образователните дейности,  практическо ръководство на игрови и образователни дейности с деца,  подпомагане процеса на детската подготовка за училище.

Помощник-възпитателят трябва да има готовност и нагласа за работа с деца, комуникативност и умения за нагласа при работа в нетипична ситуация с деца, да притежава качества като отговорност, самоконтрол, коректност и такт.