„Оперативен счетоводител“, код 344030,

специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440301,

професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344.

Професия: Оперативен счетоводител, Специалност: Оперативно счетоводство

Учебният план за специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката.

След приключване на обучението курсистите  ще могат да:

Водят текущата отчетност на фирми, банки и бюджетни предприятия;

Приключват периодични и съставят годишни счетоводни отчети;

Оформят, попълват и осчетоводяват документите на фирмата;

Анализират финансовото състояние на фирмата;

Работят със счетоводни програмни продукти.

Възможна реализация: Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено-икономическия живот – промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Входни характеристики, завършване и удостоверяване на обучението

Изискване за минимална възраст – навършени 16 години

Минимално входящо ниво за обучение по професията – завършено средно образование или право за явяване на държавни зрелостни изпити.

Завършване и удостоверяване на завършено професионално обучение

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално образование по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение.

Форма на обучение: дневна , задочна , вечерна