Професионално направление: Администрация и управление: Код:345

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес: Код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес: Код: 3450501

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР: 3

Срок на обучение: до 1 година

Сътрудникът в малкия и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, човешките и финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели.

Съвместяват се дейности различни по характер. Специфичните задължения и отговорности на

сътрудниците са по организацията на човешките ресурси, по производството и продажбите, по

отчетността и административното обслужване във фирмата. Работи се с офис техника – компютър и периферия, принтер, калкулатор и др. Използват се нормативни документи,

специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др.

След завършване на курса ,обучаемите придобиват умения и знания  за :

• Концентрация на вниманието и съобразителност;

• Умение за пренагласа при променящи се условия и задачи в работата;

• Способност за адекватна реакция при конфликтни ситуации.

-Организация на трудовия процес. Общи принципи на трудовото законодателство.

Комуникативни умения, делово общуване и водене на кореспонденция, ползване на приложни програми и продукти, икономически ресурси, бюджет и данъци, правни знания, обща

характеристика на предприятие, Малък и среден бизнес в България, Характеристика на предприемаческата дейност, Основи на пазарното проучване, Приходи и разходи на малките и средните предприятия, Практика по професията и др.

Минимално входящо образователно равнище:

Завършен първи гимназиален етап- за начално

професионално обучение за лица, навършили 16 години

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1 Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация за част от професията  се удостоверява, с Удостоверение за професионално обучение

2. Пълният курс на обучението  дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията(специалността).

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно чл. 33 от ЗПОО и наредба на министъра на образованието и науката /Наредба№ 3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37/22.04.2003 г.)/

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания /СТАНДАРТИ/ за придобиване на квалификация по професията. 5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно т. 19 от приложение № 4 на НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕН

Is it ironic that someone steps into a puddle and you resume services online make fun of them and the next thing you know you step in one.