482030 „Оператор на компютър“-Текстообработване

Общ преглед:

Основна цел на професионалното обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в стопанското управление и администрация.

Методите на обучение са лекционни часове, решаване на практически задачи и казуси по групи – работа в екип, изпълнение на самостоятелни задачи, ролеви игри и др. методи за обучение на възрастни.

Обучението включва изучаването на следните модула:

–          Въведение в компютърните системи

–          Управление на корпоративни клиенти

–          Организация и управление на данни

–          Работа с офис техника

–          Приложен софтуер

–          Текстообработващи програми и работа с тях Windows, WORD, EXCEL, PowerPoint, INTERNET

–          Изготвяне на презентации, Деловодство и архивиране, Работа в среда на Интернет

–          Периферни устройства, Обща стопанска и търговска кореспонденция

–          Антивирусна защита.

Придобилите професионална квалификация по специалността “Текстообработка”, могат да намерят реализация  в областта на офис дейностите, като:

–          Офис асистент

–          Офис мениджър

–          Секретар

Завършването на обучението се удостоверява с документ за професионална квалификация по образец на МОН.

Наш приоритет е Вашето бъдещо развитие и повишаване на конкурентно-способността в сфери имащи значение

Is it ironic that I can`t go data to church because I have a theology test to study for.