Професия „Заварчик”, код 521090

Специалност „Заваряване”, код 5210901

За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване. За записване в курс за правоспособност, може да прочете повече на страницата Курс за правоспособност по Заваряване.

    Всеки обучаван да може да придобие степен на правоспособност по заваряване – „заварчик на ъглови шевове“ по един от заваръчните процеси (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Изисквания към обучаемите

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Съгласно Държавните образователни изисквания, придобилият квалификация по професията „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация, изпълнява ъглови шевове (по процесите ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Заварчикът подбира в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (СЗП) подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.)., като трябва да се старае да работи, без да създава опасност за собственото си здраве и за здравето на останалите работници.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1 Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация за част от професията  се удостоверява, с Удостоверение за професионално обучение

2. Пълният курс на обучението  дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията(специалността).

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно чл. 33 от ЗПОО и наредба на министъра на образованието и науката /Наредба№ 3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37/22.04.2003 г.)/

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания /СТАНДАРТИ/ за придобиване на квалификация по професията.

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно т. 19 от приложение № 4 на НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ и Свидетелство за правоспособност по заваряване.