Център  за  Професионално Обучение “ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ“

към  “ЕЛЕКТРА-89” ЕООД –  гр. Плевен

  – Лицензия  от   НАПОО-№2014121194/26.02.2015г ,

Предлага :

 качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията както индивидуално, така и на персонала във вашата фирма, с помощта на висококвалифицирани преподаватели, използващи интерактивни методи на обучение и материална база, отговаряща на съвременните изисквания.

В многообразието от курсове и форми на обучение с индивидуалния ни подход към вас ще намерим удобния за вас вариант или ще изготвим персонален такъв.

Професионално обучение за придобиване на професия/специалност.

Обучението е с входящо ниво и с продължителност, съобразена с утвърдените от НАПОО програми за обучение. След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионално квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Обучение по част от професия

“Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение. Обучението е съобразено с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник и завършва с изпити по теория и практика на професията и издаване на Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката 

Ключовите компетенци
представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

Организира 

Обучения  за  квалификация и преквалификация по безопасност на труда  и електробезопасност на  персонала, както  и начално и ежегодно обучение на  Комитетите и групите по условия на труд.

Обучението е част от цялостната политика за изграждане на система за безопасност и здраве при работа. Включени са теми, които реално са осъзнати в практиката  по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  Предоставят се норми, правила и изисквания, дават се съвети за безопасно поведение, посочват се добри практики. За проверка на усвоените знания по време на обучението, се предоставя на курсистите изпитен тест.

Enrich the poetry of your prose by applying words that provide precise connotation while also evoking emotional responses .