Център  за  Професионално Обучение “ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ“

към  “ЕЛЕКТРА-89” ЕООД –  гр. Плевен

  – Лицензия  от   НАПОО-№2014121194/26.02.2015г ,

Предлага :

 качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията както индивидуално, така и на персонала във вашата фирма, с помощта на висококвалифицирани преподаватели, използващи интерактивни методи на обучение и материална база, отговаряща на съвременните изисквания.

В многообразието от курсове и форми на обучение с индивидуалния ни подход към вас ще намерим удобния за вас вариант или ще изготвим персонален такъв.

Професионално обучение за придобиване на професия/специалност.

Обучението е с входящо ниво и с продължителност, съобразена с утвърдените от НАПОО програми за обучение. След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионално квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Обучение по част от професия

“Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение. Обучението е съобразено с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник и завършва с изпити по теория и практика на професията и издаване на Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката 

Ключовите компетенци
представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

Организира 

Обучения  за  квалификация и преквалификация по безопасност на труда  и електробезопасност на  персонала, както  и начално и ежегодно обучение на  Комитетите и групите по условия на труд.

Обучението е част от цялостната политика за изграждане на система за безопасност и здраве при работа. Включени са теми, които реално са осъзнати в практиката  по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  Предоставят се норми, правила и изисквания, дават се съвети за безопасно поведение, посочват се добри практики. За проверка на усвоените знания по време на обучението, се предоставя на курсистите изпитен тест.