Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства: Код: 525

Професия: Монтьор на подемно – транспортна техника: Код: 525060

Специалност: Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства: Код: 5250601

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР: 3

Срок на обучение: до 1 година

Общ брой часове: 660

След завършване на професионалното обучение по професията “Монтьор на подемно – транспортна техника”, специалност “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

Основните принципи на пазарната икономика;

Минимален набор от чужди думи и термини, използвани в професията;

Основните правила и изисквания на техническото чертане;

Характеристиките на основните материали и заготовки, използвани в професията;

Основните принципи и закони на техническата механика;

Основните принципи и закони на електротехниката и електрониката;

Същността и използваната техника за автоматизация на производството;

Основните принципи на работа на пневматичната и хидравличната техника и апаратура;

Основните на електрообзавеждането на подемно – транспортната техника;

Видовете подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства;

Начините за експлоатация и ремонт на подемно – транспортната техника и повдигателните съоръжения;

Основните шлосерски операции;

Начина на монтаж, демонтаж и ремонт на видовете съединения;

Основните заваръчни шевове;

ДА УМЕЕ:

Да прилага и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

Да прилага основните принципи на пазарната икономика;

Да съставя и разчита чертежи;

Да работи с техническа документация – планове, чертежи, схеми и справочна литература;

Да избира подходящи материали за заготовки;

Да прилага принципите и законите на техническата механика и да съставя схеми;

Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;

Да използва елементите за автоматизация на производството;

Да работи с пневматична и хидравлична техника и апаратура;

Да ремонтира електрообзавеждането на подемно – транспортната техника;

Да експлоатира и ремонтира видовете подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства и повдигателните съоръжения;

Да извършва шлосерски операции;

Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съединения;

Да извършва заваръчни операции;

2. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”; специалност “Пътно – строителна техника”.

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.

3. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

5. Минимално входящо образователно равнище на обучавания – завършен клас от средното образование /Х – ти/ или завършено средно образование

6. Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.