ЦПО“Велики Преслав“ към „Електра 89″ЕООД ,

организира и провежда обучения по  прилагането на – ”Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби  на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи”,  “Правилник за  безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” -глава Втора “Основни изисквания за безопасност” – Раздел Първи “Изисквания към електротехническия персонал”  и чл. 6 т.3 и чл.18 от него , както прилагането на “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” и чл.7 от него, Наредба РД 07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.